Maak hieronder uw keuze

Dierenartsenpraktijk Zaltbommel

Nieuwe Tijningen 8
5301 DA Zaltbommel
dierenartsen@dapzaltbommel.nl
Telefoon: 0418 - 512009
Fax: 0418 - 540572
algemeen facebook

Landbouwhuisdieren

Runderen

Binnen dierenartsenpraktijk Zaltbommel zijn 2 geborgde rundveedierenartsen werkzaam. Zij houden zich bezig met de begeleiding van zo’n 50 melkvee en 35 overige rundveebedrijven in de Bommelerwaard. Deze rundveedierenartsen  voldoen aan de eisen zoals gesteld in het reglement geborgde rundveedierenarts en worden jaarlijks hierop getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsinstelling . Een van de geborgde rundveedierenartsen is tevens geborgde vleeskalverendierenarts. Beide dierenartsen hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van rundveehouderijbedrijven op het gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, voeding, klauwgezondheid en opfok van het jongvee.

Bij de behandeling van zieke dieren wordt er gekozen voor de juiste medicijnen aan de hand van een jaarlijks herzien bedrijfseigen behandelplan. Met het oog op minder gebruik van antibiotica bij rundvee en de resistentieproblematiek van bepaalde bacteriën binnen de humane geneeskunde worden er verantwoorde keuzes gemaakt.
Naast de behandeling van zieke dieren besteden de rundveedierenartsen steeds meer aandacht aan preventieve diergeneeskunde. Kortom: wat kunnen wij, als dierenartsen, samen met de veehouder  doen om te voorkomen dat een dier ziek wordt. Dit is een heel belangrijk onderdeel van onze zorg. Ook wij zien veel liever gezonde dieren in plaats van zieke dieren!Bij deze preventieve zorg adviseren de dierenartsen de veehouder onder meer over de huisvesting van de runderen in de stal, de kwaliteit en samenstelling van het voer, de kwaliteit van het drinkwater, maatregelen om infecties aan het uier en beenwerk te voorkomen en vaccinaties ter bescherming tegen besmettelijke dierziekten om zo de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarnaast speelt de begeleiding van de vruchtbaarheid op het bedrijf een zeer belangrijke rol, want als er geen kalf geboren wordt produceert de koe ook geen melk. Ook nemen wij regelmatig bloed- en mestmonsters mee naar ons laboratorium om deze te analyseren. Zo streven wij, samen met de veehouder, naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering.

Natuurlijk voeren de dierenartsen ook operaties uit op de rundveepraktijken. De meest voorkomende operatie is de keizersnede waarvan er door Dierenartsenpraktijk Zaltbommel jaarlijks zo’n 160 – 170 worden uitgevoerd. Daarnaast worden koeien af en toe geopereerd aan de kanteling van de lebmaag. De meest voorkomende operatie bij kalveren is het herstellen van een navelbreuk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn in betere veterinaire zorg voor uw dieren en uw bedrijf, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen over wat wij voor u kunnen betekenen.

Schapen en geiten

Behandelingen
Onze dierenartsen voeren dagelijks, 24 uur per dag, 7 dagen per week eerstelijns werkzaamheden uit. Hierbij kun je denken aan zieke of gewonde dieren, maar ook komt het regelmatig voor dat we een dier moeten helpen bij de bevalling. Gelukkig bevatten deze werkzaamheden ook vaak preventieve behandelingen, bij schapen en geiten betreft het dan vaak de zogenaamde koppelbehandelingen.Ontwormen
Bij schapen en geiten komen verschillende wormsoorten voor in het maagdarmsysteem. Ze hebben allen verschillende eigenschappen en kunnen op verschillende manieren het dier ziek maken. Tot op heden hebben de meeste eigenaren actief dit probleem willen aanpakken door om een bepaalde tijd “blind” een ontwormingsmiddel toe te dienen. Wormen kunnen een ongevoeligheid voor wormmiddelen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om alleen te ontwormen als daar aanleiding toe is. Mestonderzoek is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of bestrijding noodzakelijk is en zo ja, met welk middel. Wij adviseren om altijd eerst een mestonderzoek te laten uitvoeren alvorens u uw dieren gaat behandelen tegen wormen. Afhankelijk van het type worm, de hoeveelheid eieren en de omstandigheden van de dieren wordt er dan een “ontwormadvies op maat” gegeven.

Coccidiose
Maar naast worminfecties is er nog een belangrijke veroorzaker voor diarree, een infectie met coccidiën , ofwel coccidiose. Deze treft vaak de lammeren op een leeftijd van 6 tot 8 weken. Coccidiën zijn eencellige micro-organismen, die de bekledende cellen van de darmwand aantasten. Besmette dieren hebben vaak zeer heftige diarree. De coccidiën beschadigen de darmcellen waardoor inwendig bloedverlies kan optreden. Hierdoor is de mest donker tot zwart gekleurd en door het bloedverlies kunnen de dieren bleek worden, verzwakken en vermageren. Tengevolge van de diarree staan zij nodeloos te persen. Soms treedt sterfte op.De diagnose kan eenvoudig gesteld worden door het uitvoeren van microscopisch onderzoek van de mest. Hierin zijn de oöcysten soms in zeer grote hoeveelheden zichtbaar. Bij dit onderzoek worden vaak eveneens wormeieren aangetroffen, die vanzelfsprekend ook en eventueel gelijktijdig bestreden moeten worden.

Is er eenmaal sprake van een zware infectie dan worden de lammeren gemakkelijk jaar op jaar besmet en moeten er dus preventieve maatregelen genomen worden in de vorm van behandeling of door middel van andere huisvesting of een ander beweidingschema.
De behandeling van coccidiose bestaat uit het oraal toedienen van een medicijn tegen coccidiose.
Aangezien coccidiose een koppelziekte is moeten alle (jonge) dieren van dezelfde leeftijd gelijktijdig behandeld worden. Bij goede behandeling, dat wil zeggen voordat de verschijnselen zichtbaar zijn, ontwikkelen de lammeren weerstand, waardoor zij later geen last meer van de ziekte hebben. Wel kunnen zij als volwassen dieren opnieuw oöcysten uitscheiden en zo de volgende generaties besmetten. In geval van een zware besmetting kan een tweede behandeling noodzakelijk zijn.

Myiasis
Huidmadenziekte, maden of myiasis wordt veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg, de groene vleesvlieg of de schapengoudvlieg. Deze vlieg legt haar eieren in de vacht van een schaap. Wanneer de eieren uitkomen voeden de larfjes zicht met niet alleen met het vrijgekomen weefselvocht, dat ontstaat als gevolg van de huidbeschadiging die zij maken, maar ook met onderliggend weefsel.
Dieren met maden vertonen ander gedrag. De ernst van de veroorzaakte huidaandoening speelt daarbij een rol. De dieren proberen in het begin stadium te krabben, bijten en schuren, maar in een later stadium zullen ze niet meer eten, blijven liggen en zal sterfte optreden. Vaak zie je dat tijdens deze dagen het dier nog aantrekkelijker wordt voor vliegen en zul je tal van vliegeneieren en dus maden op het dier aantreffen. Op de plaats waar de maden zich bevinden is de huid en de wol vaak vochtig en verkleurd. De dood van de gastheer is het gevolg van shock, weefselverlies, infectie en vergiftiging. Myiasis is te voorkomen door de dieren op het juiste moment te scheren, diarreeproblemen te voorkomen en de dieren preventief te behandelen met Neocidol® of Clik®.
Dieren met maden moeten direct behandeld worden. Knip ter plaatse de wol weg, verwijder de maden, controleer het dier goed of het niet op andere plaatsen vliegeneieren of maden heeft en was het dier met een middel dat werkt tegen vliegeneieren en maden. Als het dier ook duidelijke aantastingen heeft aan de huid moet soms ook gestart worden met antibiotica. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.Rotkreupel
Rotkreupel is een besmettelijke klauwontsteking bij schapen en geiten die kan leiden tot ernstige kreupelheid. Rotkreupel wordt veroorzaakt door een specifieke bacterie, de Dichelobacter nodosus, in samenspel met enkele andere bacteriën die meestal in de buurt van schapen en geiten aanwezig zijn. Dieren kunnen drager zijn van de rotkreupelbacterie zonder zelf verschijnselen te vertonen. Om die reden is het raadzaam om aangekocht dieren twee weken in quarantaine te houden en te behandelen alvorens u ze bij uw koppel introduceert.
De symptomen van rotkreupel kunnen enorm uiteenlopen, sommige dieren zijn drager en vertonen geen afwijkingen, andere lopen stijf of zijn ernstig kreupel en er kan zelfs volledige ontschoening van de klauwen plaatsvinden. Kreupele dieren zijn vaak ook slechter in conditie en hebben mindere melkproductie.
Een goed uitgevoerde behandeling kost, behalve inspanning en geld, vooral veel tijd. Een goede behandeling begint met het bijsnijden van alle klauwtjes, aangetaste klauwen dienen lokaal behandelt te worden met antibiotica en eventueel antibiotica injecties. Start met een koppelbehandelingen met doorloopvoetbaden met zinksulfaat of formaline. Let op, dieren met wondjes aan de klauwen kunnen niet door een doorloopbad met formaline, dus zult u dieren met afwijkingen apart moeten huisvesten om hier een ander voetbadregime toe te kunnen passen. Daarnaast is het mogelijk om een vaccinatieplan op te stellen met uw dierenarts. In veel gevallen worden er betere resultaten behaald wanneer vaccineren wordt toegevoegd aan het intensieve behandelplan.    

Clostridiuminfecties
Deze ziekte is onder verschillende namen bekend: het bloed, bloedziekte, weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie. De bacterie die de ziekte veroozaakt, Clostridium perfingers, komt normaal voor in de darm van schapen. Onder zeer goede voedingsomstandigheden gaan de Clostridium-bacterien zich sterk vermeerderen en geven in grote hoeveelheden toxinen (vergif) af wat tot bloedvergiftiging leidt.  Het meeste kwetsbare zijn lammeren van enkele weken tot enkele maanden oud.
De ziekte verloopt vaak zo snel, dat er geen verschijnselen worden waargenomen. De best ontwikkelde dieren worden het eerst getroffen. Meestal worden ze dood gevonden. Bij dieren die niet dood gevonden worden kunnen de volgende verschijnselen worden geconstateerd: afzonderen, tandenknarsen, niet meer eten, stijging in lichaamstemperatuur, zwalken, niet meer kunnen lopen, krampaanvallen en een fietsende beweging maken. Vaak treedt de dood binnen een paar uur in en behandeling komt bij deze ziekte bijna altijd te laat.
Met een vaccinatie voorkomt u veel schade. Om jonge lammeren te beschermen moeten de moederdieren tijdens de dracht gevaccineerd worden. Om de lammeren tijdens de opfok te beschermen moeten ze zelf ook gevaccineerd worden. Vraag uw dierenarts om advies en bescherm uw dieren tegen deze dodelijke infectie!Pasteurellose
Pasteurellose in de naam voor longontsteking veroorzaakt door de Pasteurella bacterie. Deze aandoening wordt ook wel zomerlongontsteking genoemd. Deze longontsteking kan bij alle dieren optreden, maar komt vooral voor bij opgroeiende lammeren. Besmette dieren hebben vaak neusuitvloeiing, zijn benauwd en liggen vaak, maar ook hier worden deze symptomen zelden waargenomen, omdat het verloop meestal erg snel is en dieren dus dood gevonden worden. Zomerlongontsteking kunt u voorkomen door preventief te vaccineren, met een goed stalklimaat en goede verzorging van vooral jonge dieren. Maar vooral vaccineren geeft een goede bescherming. Vraag uw dierenarts om advies en naar het juiste vaccanitiesachema.

Ecthyma
Echtyma is bij de meeste beter bekend als zere-bekjes of bekschurft. Het is een veel voorkomende, besmettelijke aandoening van huid en slijmvliezen bij schapen en geiten. Vooral jonge dieren worden getroffen door het pokkenvirus en krijgen vaak wonden aan bek, slijmvliezen van de lippen en het tandvlees. Via deze weg kunnen ze het uier van de ooien aantasten, maar ook worden er laesies in de slokdarm en pensslijmvlies aangetroffen. Het ecthymavirus is zeer resistent. Afgevallen droge korsten blijven bij lage temperaturen jarenlang infectieus. Echtyma is een zoonose, dat wil zeggen dat mensen ook besmet kunnen worden via de besmette dieren. Een specifieke behandeling is er niet. Wanneer er een sprake is van een bijgekomen bacteriële infectie is het inzetten van antibioticum zinvol, maar tegen het pokkenvirus werkt het niet. Wel is het mogelijk om bij een uitbraak de dieren te vaccineren met Ecthybel®.

Q-koorts
Bijna elke boerderijdier kan Q-koorts krijgen, maar deze infectieziekte kan ook overgedragen worden naar mensen. In Nederland komt deze ziekte het meest voor bij melkschapen en melkgeiten en vanwege de volksgezondheid heeft de overheid maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Elk melkgeitenbedrijf of melkschapenbedrijf dient jaarlijks de dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts. Maar ook bedrijven met een publieksfunctie, zoals zorgboerderijen en kinderboerderijen moeten hun geiten en schapen vaccineren. Het vaccin Coxevac® beschermt dieren tegen het krijgen van Q-koorts en zorgt ervoor dat dieren, die Q-koorts hebben, de kiem in mindere mate uitscheiden. Soms is het voor het bezoeken van keuringen, evenementen en shows ook verplicht om uw dieren te vaccineren.